کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند


بگو تازه شوند دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

@@@@@@

  چشمان من منتظر طلوع چشمانت است     

بیدار شو تا این چشمانم برای ذوقی که سالها منتظر بود جشن شادی بر پا کند

و بگوید: دوستت دارد

 @@@@@@

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوستت دارم،

اما.....

 اضطراب نمی گذارد ،

 نه گرمایت را حس كنم ،

  نه آرامشت را

@@@@@@

 باور کن!
هیچ ستاره ای قبل از آسمان متولد نشده
نخ بادبادک نگاهت را پایین بیاور ...
به من نگاه کن
من اندازه ی همین آسمان برهنه دوستت دارم

...و.....و ....شاید كمی بیشتر از آن

@@@@@@

دوستت دارم


شاهدی ندارم

جز

کوچه پس کوچه های خلوتِ

 دل!

@@@@@@

نازنین بدون تو دنیا رو باور ندارم


 با تو از رمز طلسم قصه سر در میارم

لحظه ی سقوط من دست تو مثل معجزه اس

شب میترسه از خودش وقتی میگم

دوستت دارم

. . .

@@@@@@

دستمالی بیاور

هیچ می دانستی مهربانی ام دارد خاک می خورد؟

یا هیچ می دانستی دوستت که دارم زیباتری؟

@@@@@@

گاهی چه اصرار بیهوده ایست اثبات دوست داشتنمان
چرا که دوست تر دارندمان وقتی دوستشان نداریم.

@@@@@@

همه چیز از جایی شروع شد

که گفتی دوستم داری.

گاهی برای یک عمر بلاتکلیفی

 بهانه ای کافیست!

@@@@@@

یه قطره از اشكمو تو دریا می ریزم
تا پیدا شدنش

دوستت دارم

@@@@@@

این روزها ،دوست دارم تورا داشته باشم -

 تا اینکه ،تورا دوست داشته باشم

در خیال من بمان ، اما خودت برو .

آنکه در رویای من است مرا دوست دارد ، نه تو

@@@@@@

اندیشه ات را با که می پرورانی؟؟!

خوش به حالش...

اما مرا همین بس که


دوستت دارم

@@@@@@

مهم نیست
از کجا آمده‌ای
یا به کجا می‌روی؛
من تو را
به هر ‌جهت
دوستت دارم!

@@@@@@

این حرف آخر نیست
به ارتفاع ابدیت

دوستت دارم

 

حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه
از لذت گفتنش امتناع كنم ...

@@@@@@

کار سختی‌ستْ دوست نداشتنِ تو

باید برای خودم

کار دیگری دست و پا کنم

@@@@@@

تو را دوست دارم مثل عبادتم ، تو را دوست دارم مثل سعادتم

 

تو را دوست دارم تا آخرین نفس . .

 @@@@@@

نه  نرو ، صبر کن ، قرارمان این نبود ، باید سکه بیاندازیم

اگر شیر آمد تردید نکن که دوستت دارم

اگر خط آمد مطمئن باش که دوستت دارم


صبر کن سکه بیاندازیم ، اگر دوستت نداشتم آن وقت برو . . .

@@@@@@

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم

كه همین دوست داشتن زیباست

@@@@@@

گفتم دوستت دارم، نگو نظر لطفته ، چون نظر لطفم نیست ، نظر دلمه !

 @@@@@@

شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم آمد.. .بیدار باش... من با سبدی پر از بوسه می آیم... و آن را قبل از چیدن روی گونه هایت میکارم... تا بدانی ای خوبم

دوستت دارم

@@@@@@

دوستم داری

دوستت دارم

نمی گویم

نمی گویــی

نمی دانــم

تــا کی غرور باید آشنای چــشم های بی قرارمان باشد ؟

@@@@@@

نه شاهزاده ی یونانی ام نه شاخه زیتونی بر دست دارم
و نه مملکتی که پیشکش کنم
 تنها میدانم آآآآآآه  ای خدای من !!...

دوستت دارم

@@@@@@

شنیده بودم........ دارم!به اشتباه جای تو ی صمیمانه را با شما ی مودبانه عوض کردم ،

به زبان گفتم چقدر شما زیبا هستید...

ولی در دل گفتم چقدر تو را دوست دارم

@@@@@@

بزرگ راهای مهندسی ساز

ما را به هم نمی رسانند

عشق با قوانین بیگانه است

از بیراهه ها بیا

برای دیدن كسی كه

عمریست دوستت دارد!!!

@@@@@@

در چشم هایت
جنگجویی مغول کمین کرده
جرات نمی کنم دوستت نداشته باشم