گاهی خوردن لگدی از پشت ! برداشتن گامی به جلو است . . .

@@@@@@

گدا شدن به در دوست قصد دیدن اوست

وگرنه نان گدایی که هر گدایی دارد

@@@@@@

رنگین کمان پاداش کسانیست که تا اخرین لحظه زیر باران میمانند

@@@@@@

هستی به تلاش ما پاسخ میدهد نه خواهش ما

@@@@@@

من در جایی زندگی میکنم که دویدن سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی که نمی دوند (محمد قاضی)

@@@@@@

همیشه آخر هر چیز خوب تموم میشه ... اگه نشد بدون آخر آن نرسیده ... ( چارلی چاپین )

@@@@@@

مرد بزرگ با خوش رویی رد می کند، مرد کوچک با ترش رویی می پذیرد

در طریق مرد بودن همچو کوه درد باش یا نزن حرفی ز مردی یا حقیقت مرد باش

@@@@@@

همیشه آرزوهایی که داری یه جا بنویس .
می دونی چرا ؟
چون خدا اونها رو یادش نمی ره ، این مائیم که یادمون میره چیزهایی که الآن داریم آرزوی دیروزمون بوده که خدا بهمون داده

@@@@@@

از همه چیز گذشتن و به همه چیز رسیدن مهم نیست . مهم از چه گذشتن و به چه رسیدن است

@@@@@@

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . "بتهوون "

@@@@@@

بهتر است با زندگی کردن قیمتی بدست اوریم . نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم .

@@@@@@

حكمت وزیدن باد،رقصیدن شاخه ها نیست،امتحان ریشه هاست

@@@@@@

چه دیر میفهمیم زندگی همان روزهایی بود كه زود رفتنش را آرزو میكردیم....

@@@@@@

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند فاصله ی این دو را زندگی كنیم

@@@@@@

نزار که سفره ی دلت پیش غریبه وا بشه 

  این بغض نشکسته باید سهم خود خدا بشه

@@@@@@

سکوت کن و به هیچ چیز میندیش...

که در قلمرو دوست داشتن

اندیشه ای را مجال تاختن نیست...

@@@@@@

همه لرزش دست و دلم از آن بود ، که عشق پناهی گردد ، پروازی ، نه گریزگاهی گردد . (احمد شاملو)

@@@@@@

تصمیمات کوچک را باید با مغز و تصمیمات بزرگ را با قلب باید گرفت (گابریا گارسیا مارکز)

@@@@@@

در دایره قسمت اگر باران بلا بارید
 عاشق انست که از دایره بیرون نرود.

@@@@@@

انسان توانا وقتی کاری را شروع می کند، دو راه بیشتر برایش وجود ندارد: یا مرگ یا پیروزی   

@@@@@@

ادمی ساخته افکار خویش است  فردا همان خواهد شد که امروز اندیشیده است

@@@@@@

یادت باشد:   در ذهن خود یک مهر بزرگ "باطل شد" داشته باشی!

@@@@@@

زندگی یعنی نا خواسته به دنیا امدن-مخفیانه گریستن-دیوانه وار عشق ورزیدن -ودر حسرت آنچه كه دل می خواهدومنطتق    نمی پذیردسوختن

@@@@@@

اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن . . .