شانس نام مستعار خداست

آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد‎ . . .

@@@@@@

نشستن ، سنگ بودن است و رفتن رود بودن

بنگر به کجا میروند ، سنگ خاک میشود و رود به دریا میرسد . . .

@@@@@@

یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند . . .

@@@@@@

اگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . . .

(دوکلوس)

@@@@@@

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد

و او کسی نیست غیر از خدا

سخنی از “کاترین پاندر”


@@@@@@

پیش از آنکه دست های درخت به نور برسد ، پاهایش تاریکی را تجربه کرده

گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد . . .

@@@@@@

تنهایی یک بغض مدام است

که هر لحظه بیم شکستنش می رود . . .

@@@@@@

فهمیده ام که

آدمی در مقابل علاقه ای که در دیگران نسبت به خود ایجاد می کند، مسئول است . . .

@@@@@@

هرکس به خاطر خدا از چیزی بگذرد، خدا بهتر از آن را به او عنایت می کند . . .

« اگه نتونم » مال وقتیه که راه دیگه ای هم باشه

وقتی هیچ راهی نیست

فقط باید بگی:

می تونم . . .

@@@@@@

آرزویی رفیع تر از آرزوی راست قامت ایستادن ، کمی خم شدن و دیگران را بلند کردن است . . .

@@@@@@

همیشه رو به نور بایستید اگر می خواهید تصویر زندگیتان سیاه نیفتد !

@@@@@@

انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای که قبل از مرگ بنا کرده است . . .

@@@@@@

جوری زندگی کن که اگر هر لحظه عمرت کات شد ، به همان اندازه سود کرده باشی . . .

@@@@@@

در این دنیا هیچکس گرسنه نیست

همه روزی چند وعده گول می خورند . . .

@@@@@@

این روزا آدما قیمت هر چیز رو می دونن

ولی ارزش هر چیز  رو  نمی دونن . . .

@@@@@@

زندگی درست مثل یک تاکسی است

مسافران تک تک پیاده می شوند از آن

تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر

پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند . . .