بی تو دلم نیمه شبی سوی دشت / پر زد و آواره شد و برنگشت / لذت بیداری شبها تویی / تازه ترین اصل تمنا تویی / چشم تو آغاز پریشانیم / دوری تو علت ویرانیم

@@@@@@

هر چی زنگ میزنم به گوشیت یه صدایی میگه: مشترکی که به یادشی تو رو فراموش کرده، راست میگه؟

@@@@@@
این شعر آبی مینشیند روی کاشی / وقتی که معشوق غزل هایم تو باشی / برگرد شاید شعر آرامش بگیرد / چیزی نمانده واژه را از هم بپاشی

@@@@@@
این بار تو بگو دوستت دارم، نترس، من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید

@@@@@@
به ستاره ها خواهم گفت تا آن زمان که سحر میدمد بر جاده های شبت بتابد تا مسیر آرزوهایت بی نور نماند

@@@@@@
گر محبت ثمرش سوختن و ساختن است

یا به دنبال محبت سر خود باختن است

من به میدان رفاقت گذرم از سر خویش

تا بدانی که این حاصل دوست داشتن است

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست، برخیز تا بگریند

@@@@@@
درصد کمی از انسانها نود سال زندگی میکنند، مابقی یکسال را نود بار تکرار میکنند

@@@@@@
بیشتر اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس میکنیم و وقتی باید احساس کنیم، فکر میکنیم

@@@@@@
رابطه ی رو که مرده، هر پنج دقیقه یکبار نبضش را نگیر، دیگر مرده...

@@@@@@
مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن

@@@@@@
اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست، و اگر حق با شما نیست، هیچ حقی برای عصبانیت ندارید

@@@@@@
ما خوب یاد گرفته ایم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها اما هنوز یاد نگرفته ایم روی زمین چگونه زندگی کنیم

@@@@@@
فریب مشابهت روز و شبها را نخوریم، امروز دیروز نیست و فردا امروز نمیشود

@@@@@@
به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد، اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: " مگه کوری"

@@@@@@
هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده ی قدرت من نیست! مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

@@@@@@
در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا! زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند، اما آنچه خوب است همیشه زیباست

@@@@@@
اگه یه روز حس کردی توی یه زمان عاشق دو نفری، دومی رو انتخاب کن

چون اگه عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمیشدی!!!